Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Светла Цанкова

УНСС Светла Цанкова
Доц. д-р Светла Цанкова е завършила висшето си образование във Факултета по журналистика на Московския държавен университет “М.В.Ломоносов” през 1993г. През 1996г. защитава в същия университет докторска степен с дисертация на тема “Особености на формирането на новата българска преса в посттоталитарния период (1989-1994г.). От 1997г. е хоноруван преподавател по “Масмедийна политика” в катедра “Управление на социално-културните дейности” в УНСС, а от 2003г. е щатен преподавател в същата катедра. От 2008г. до момента е преподавател в катедра “Медии и обществени комуникации” в УНСС, като през 2010г. получава звание “доцент”. Води лекционни курсове по дисциплините “Теория на медиите”, “Теория и практика на текста”, “Жанрове в медиите” и “Пресжурналистика” пред студентите от специалностите “Медии и журналистика” и “Медия икономика”. Пред магистрите от специалността “Бизнесжурналистика и продуцентство” в УНСС  чете лекции по дисциплините “Създаване на медийно съдържание” и “Бизнесжурналистика в традиционните медии”, а пред магистрите от специалността “Връзки с обществеността” – дисциплината “Медиа планиране”. Автор е на един учебник, две монографии, студии и статии в областта на медиазнанието, журналистическите жанрове и съвременната българска преса.

 

Имейли: служебен - s.tzankova@unwe.bg, личен -  svetla@gbg.bg

 

Принтирай E-mail