Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС, СУ, НХА Любомир Стойков

УНСС, СУ, НХА Любомир Стойков
Lubomir Stoykov is a full-time professor at the University of National and World Economy (UNWE), Sofia University "St. Kliment Ohridski" and at the National Academy of Arts (NAA). MSc in Journalism, PhD in Philology and Doctor of Science. At the University of National and World Economy he teaches "Public Relations", "Culture and Mass Media", "Image-Making", "Public Relations Management", "Lifestyle Journalism", "Corporate Culture and Communication" ; at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University "St. Kliment Ohridski he teaches “Culture and Media”, “Business Communication”, “Fashion Journalism", etc .; at the National Academy of Arts he teaches "Fashion Theory", "Fashion as Art and Creativity", "Fashion - Media, Marketing and Advertising" and more. Field of his scientific interests: mass media and culture, lifestyle journalism, business communication, public relations, company culture, culture and fashion, etc.
Founder and Research Coordinator of the MSc Program in Public Relations at the University of National and World Economy and the MSc Program in Lifestyle Journalism at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University "St. Kliment Ohridski". Member of the Habilitation Council at the University of National and World Economy. Influence on his scientific and creative views as well as his teaching methods have big Bulgarian scholars and university lecturers in the fields of philosophy, aesthetics, psychology, media and social psychology, such as Prof. Ivan Slavov, Prof. Isaac Passy, Prof. Marko Semov, Prof. Mincho Draganov, Prof. Andrey Pantev and others.
Born May 11, 1954 in Stara Zagora. Graduate in Journalism at the Sofia University "St. Kliment Ohridski" (1979). Expert on Corporate Culture and Business Communication, famous  Bulgarian Fashion Journalist and Fashion Critic, Culturalologist, Aesthetician and PR Consultant. Author and host of the first Bulgarian specialized weekly fashion show "Brilliance" on BNT (1994). Author and host of the weekly fashion show on Nova TV "From needle to thread" (1995 - 2003). Author and host of the weekly Fashion Show "The Charming Dictator" on TV "7 Days" (2004 - 2008). Editor-in-Chief of “Moda” magazine (1997). Editor-in-chief of the e-magazine "Fashion Lifestyle Magazine" (2007 - 2010). Editor-in-chief of the online journal "Media and Public Communications". Member of the American Public Relations Society (PRSA). President of the Academy of Fashion. Member of the Metropolitan Museum of Art in New York. Adviser to the Parliamentary Committee on Civil Society and Media. Co-founder of the Association of Image-makers and PR Specialists "Imagines" and a member of its management board. Chairman of the Bulgarian Academic Communications Association. Manager of consulting house "From Needle to Thread". Member of the Union of Bulgarian Journalists. Author of 50 documentaries of world-famous designers. He has interviewed over 100 celebrities from all over the world - in the field of fashion, cinema and pop music, most of them for the first time for the Bulgarian media such as Pierre Cardin, Paco Rabanne, Lloyd Klein, Alexander McQueen, Emmanuel Ungaro, Oscar de la Renta, Hubert de Givenchy, Nino Cerruti, Sonia Rykiel, Ivana Trump, Esther Cañadas, Betsey Johnson, Jean-Paul Gaultier, Bill Blass, Stephen Baldwin, Michael Madsen, Elizabeth Hurley, Anouk Aimée, Claudia Cardinale, Kenzo, Versace, Giovanna Ferragamo, Luciano Benetton, Boy George, Bryan Ferry, Isabella Scorupco, Cyrielle Clair, Alek Wek, Nicky and Paris Hilton and others. Winner of the highest award of the Union of Bulgarian Journalists - "Golden Feather".
 
Author of books:
"World Fashion Icons" (2014), "Facebook Communication" (2012), "Fashion Smiles" (2012), "Effective Business Communication" (2010), "Public Relations Management" (2006), "Culture and Media" (2006), "Public Relations and Business Communication", co-authored by V. Pacheva (2005), "World Fashion - Part III - Italy" (1998), "Corporate Culture and Communication" (1995), "Bulgarian Advertising", " World Fashion - Part I - co-authored by G. Grozdev (1995), "The Fashion: From Nefertiti to the Top Models" (1994), "The Man Outside and Inside" (1990), The Beauty of Communication (1984), The Charming Dictator, Kaleidoscope of Fashion (1982) and others. [in Bulgarian]
 
* * *
 
Любомир Стойков е редовен професор в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), СУ “Св. Климент Охридски” и в Националната художествена академия (НХА). Магистър по журналистика, доктор по филология и доктор на науките. В УНСС преподава “Връзки с обществеността”, “Култура и масмедии”, "Имиджмейкърство", "Управление на връзките с обществеността", "Лайфстайл журналистика", “Фирмена култура и комуникация” и др. ; във Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ “Св. Климент Охридски” преподава “Култура и медии”, “Бизнес комуникация”, "Фешън журналистика" и др.; в НХА преподава “Теория на модата”, “Модата като изкуство и творчество”, “Мода - медии, маркетинг и реклама” и др. Сфера на научните му интереси: масмедии и култура, лайфстайл журналистика, бизнескомуникация, връзки с обществеността, фирмена култура, култура и мода и др. Влияние върху научните му и творчески възгледи, както и на методите му на преподаване, оказват такива големи български учени и университетски преподаватели в областта на философията, естетиката, народопсихологията, медиите и социалната психология, като проф. д.ф.н. Иван Славов, проф. д.ф.н. Исак Паси, чл.кор. проф. д.ф.н. Марко Семов, проф. д.ф.н. Минчо Драганов, проф. д.ист. н. Андрей Пантев и др.
Роден е на 11 май 1954 г. в Стара Загора. Завършил е журналистика в СУ "Св. Климент Охридски" (1979). Експерт по корпоративна култура и бизнес комуникация, културолог, естетик и PR консултант. Автор и водещ на първото българско специализирано седмично модно предаване “Блясък” по БНТ (1994). Автор и водещ на седмичното модно предаване по Нова телевизия "От игла до конец" (1995 – 2003). Автор и водещ на седмичното модно шоу “Чаровната диктаторка” по телевизия “7 дни” (2004 – 2008). Главен редактор на сп. “Мода” (1997). Главен редактор на електронното списание “Fashion Lifestyle Magazine” (2007 – 2010). Главен редактор на научното онлайн списание „Медии и обществени комуникации”.  Член на Американското общество за връзки с обществеността (PRSA). Председател на Академията за мода. Член на Музея за изкуство "Метрополитън" в Ню Йорк. Консултант на парламентарната комисия по гражданско общество и медии. Съосновател на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по PR “Имагинес” и член на нейния управителен съвет. Председател на Българската академична асоциация за комуникации. Управител на консултантска къща “От игла до конец”. Член на Съюза на българските журналисти. Интервюирал е десетки световни знаменитости в областта на модния дизайн, киното и поп-музиката. Носител на най-високата награда на Съюза на българските журналисти - "Златно перо".

Автор на книгите:
"Световни модни икони" (2014), „Facebook комуникация” (2012),"Усмивките на модата" (2012), "Ефективна бизнес комуникация" (2010), “Управление на връзките с обществеността” (2007), “Теоретични проблеми на модата” (2006), “Култура и медии” (2006), “Връзки с обществеността и бизнескомуникация” – в съавторство с В. Пачева (2005), “Световната мода – ІІІ част – Италия” (2009), “Световната мода – ІІ част – САЩ” (2004), “Световната мода – І част - Англия и Франция” (2000), "Калинография. Разговори със Ставри Калинов" (1998), "Фирмена култура и комуникация" (1995), "Българската реклама" - в съавторство с Г. Гроздев (1995), "Модата: от Нефертити до топмоделите" (1994), "Човекът отвън и отвътре" (1990), "Красотата на общуването" (1984), "Чаровната диктаторка. Калейдоскоп на модата" (1982) и др.
        Книги на Любомир Стойков в Интернет книжарниците:
 

Книгите на Любомир Стойков в store.bg

        Книгите на Любомир Стойков в Книгосвят

e-mail:  l_stoykov@omega-new.bg 

Публикации:

Принтирай E-mail