Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 38/ Ноември 2018 г.
17 Декември 2018 г., Понеделник

Култура

Принтирай E-mail

„Трудните” медии и easy-културата

Брой 1 / Декември 2008 г.
Медии и обществени комуникации

Доц. д-р Милена Цветкова

Резюме:

Студията изследва трансформациите в медийното предлагане и медийното потребление в новия стадий на културата, наречен easy-culture, която безвъзвратно променя медийната конюнктура. „Easy-културата” приближава заобикалящия ни свят до човешкия идеал – „ергономично направена среда”. Зад него се крие възторгът и пристрастяването му към техническите изобретения, олекотяващи, улесняващи и опростяващи делничния и социалния ни живот, и към завръщането на „лесната употреба”. Думите лесно (easy), просто (simple), бързо (quick), експедитивно (efficient), кратко (short), леко (light), непринудено (easily), безплатно (free) стават ключови за „easy-културата” като идеология на новото медийно поведение, в частност на новата култура на четене в стадий на „редуциране на сложността”. The easy-culture e разпозната като „counter-culture”, обхванати са нейните рискове и предимства. Като генератор на easy-вълната в потреблението на медиите е посочено младото поколение читатели.
 

Summary:


Увод (Introduction). Дефиниране на „easy културата”

Безпрепятственост, безгрижност, непосредственост, простота, лекота. Това са думите, в които се съдържа все по-актуалната съпротива срещу света на сложностите, на усилията, на препятствията, на интеллекта, таланта и кариерата. Тази съпротива инициира зараждащия се нов стадий в културната еволюция и в часност в медийната конюнктура. Вероятно имат право всички онези, които споделят иронията спрямо леността, изразена в народната мъдрост: „На баницата мекото, на работата лекото”. Но обективният поглед върху тенденциите в медийната среда изисква да признаем, че формиращата се пред очите ни „култура на лекото” или „лесна култура” поддържа едно съвсем не антихуманно и съвсем не деструктивно кредо – максимум успех при минимум загуби.
Ако приемем, че културата по дефиниция е „процес на самоосвобождаване” от принудите на околната среда (Е. Касирер)[1], стратегиите по опростяване и олекотяване, easy-стратегиите са придружавали цялата еволюция на човечеството. Само че в началото на ХХІ век, както би могло да се очаква, техноцивилизацията откри пред обитателите си нов шанс – за тотално самоосвобождаване от човешките страдания, за избавяне от телесните и умствените мъчения. Този интуитивно констатиран от всеки от нас стадий на културата можем да наречем „easy-култура”[2].
„Easy-културата” се разгръща като естествен стадий на културното развитие, генериран с изключителната помощ на революционните придобивки[3]. Тя подменя социоцентричността с човекоцентричност, ресурсно ориентираната икономика с потребителски ориентирана. „Easy-културата” има амбицията да приближи заобикалящия ни свят до човешкия идеал – „ергономично направена среда”. Но не спира дотук. Налице са достатъчно предпоставки, за да маркираме по-широките претенции на „easy културата” – да се наложи като съвкупност от материалните, духовните, интелектуалните и емоционалните черти на „употребяващото общество”, чиито основни ценности са функционалността и икономичността, ползваемостта и удовлетворението.

Методика (Methodology): Понятен апарат

Понятието „easy-култура” все още не достатъчно разпростанено. По-често се използва във фитобиологията за обозначаване на вид стайни или декоративни растения или в микробиологията и ветеринарната медицина като метод за обработка на хранителни продукти за масова консумация и по-рядко като метафора в културологични издания (напр. в „Culture Shock”, „Laguage Shock”). Понятието „easy culture” в неговия социокултурен смисъл се употребява в един анализ на в-к „Гардиън” от 18 юни 2002 г., който обяснява как вярващите мюсюлмани във Великобритания се мъчат да живеят в чужда за тях свободна и лесна култура, която обича алкохола, сексуалната свобода, лекото поведение, изкушенията и уличния език, а за самите тях смята, че са асоциални.[4] Като „Easy culture” е обозначена и корпоративната мисия на австралийската компания за консултантски услуги „Clive Peeters”. В справочната база данни за домейни „Who is” (whois.ws) към началото на 2007 г. съществуват само три интернет адреса с името „easyculture”, базирани съответно в Нидерландия и Хонг Конг. Иначе ключовата за настоящото изложение дума „easy” се ползва с изключи