Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Отзиви

Принтирай E-mail

Фундаментален труд за книгата и издателска иновация за България

Брой 15 / Януари 2013 г.
Медии и обществени комуникации

Проф. д.н. Любомир Стойков

Резюме:

Summary:

 

„Книгата като медия” е първата в България монография върху медийната природа и специфика на книгата. За пръв път се предлага напълно нова и научно обоснована концепция за книгата като средство за комуникация (медия), изградена посредством взаимодействието между две науки – книгознанието и медиазнанието.
 
Тезата на авторката доц. д-р Милена Цветкова е, че книгата е първата изобретена медия в човешката история и е неотменен центроположен фактор в историята, настоящето и бъдещето на всяка цивилизация. Книгата стои в самата основа на медийната пирамида и понеже в нея е програмиран моделът на масовите комуникации всеки по-късен медиен формат само експлоатира, диверсифицира и усъвършенства иманетните й характеристики. По тази авторска логика книгата като най-старата медия винаги ще присъства в спектъра на новите медии.
 
Наблюденията сочат, че у нас феноменът „книга” се изследва по традиция тяснонаучно – на терена на книгознанието, библиотекознанието, социологията, философията, културологията, но никога досега не е проучен и обяснен в общонаучната му функция на медиатор във всички сфери на познанието, изкуството и културата.
 
Не са много учените по света, ангажирали изследователските си търсения с обекта „книга” като средство за информационен обмен или като посредник в социалните комуникации. Признание за своята медийна същност книгата е намерила в трудовете на учени като Маршал Маклуън (философия на медиите), Режи Дебре (медиология), Робер Естивал (библиология), Николай Рубакин (библиопсихология), Умберто Еко (семиотика), Робърт Дарнтън (история на книгата), Дитрих Керлен (икономика на книгата),А. А. Беловицкая и А. В. Соколов (книгознание и социология на комуникациите).
 
В същото време по света книгата като медия постепенно се превръща в предмет на цели университетски специалности и магистърски програми и курсове, сред които „Книга и медии” (Book & Media Studies) в Университета в Торонто, Канада; „Книга и дигитални медии” (Book and Digital Media Studies) в Университета Leiden, Холандия; „Книгата като медия” (Book as Media) в Университета във Вирджиния, САЩ. В магистърската програма „Книгоиздаване и мултимедия” (Publishing and Multimedia) при Болонския университет, ръководена от Умберто Еко, медията книга също много активно се разгръща като обект на културологично, семиотично, икономическо, технологично, изкуствоведско и медийно изследване.
 
В България научната дисциплина „Книгата като медия” се развива и преподава единствено във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за нуждите на бакалавърските и магистърските програми.
 
Още през 2001 г. появата на авторския лекционен курс на доц. д-р Милена Цветкова „Книгата като медия” дойде като отговор на отдавна назрялата потребност във висшето образование от ново научно знание за книгата, за да бъде тя реабилитирана като основа на медийната пирамида. Вече 12 години доц. Цветкова апробира и внедрява своите хипотези и проучвания в академична среда. Ефектът от обучението по „Книгата като медия” е комплекс от атрактивно поднесени и доказано усвоени от нашите студенти знания и умения: да осмислят книгата в нейната медийна еволюция и диверсификация; да анализират и прогнозират поведението на книгата като елемент от медийната система; да проектират издателски модели по адекватен на непредсказуемо променящата се медиасреда начин; да изследват и програмират обратната връзка със книгите; да усъвършенстват "политиката на книжното тяло" и естетиката на книгосъздаването и не на последно място – да знаят как точно читателят от ХХІ век използва и се наслаждава на книгите. 
 
Тематичният обхват на изследователския материал в „Книгата като медия“ е изцяло иновативен за нашата наука и за това свидетелстват обособените в монографията шест проблемни кръга: етимология на книгата като медия, генеалогия и медийна археология на книгата, книгата като текст и книгата като тяло, анатомия и семиотика на книжното тяло, естетика и еротика на книжното тяло, футурология на книгата.
 
За пръв път тук са изследвани и обвързани в единна теория градивният и манипулативният потенциал на медията „книга”, триадата от предгутенберговата, гутенберговата и постгутенберговата книга, метаморфозите при неконвенционалните книги (аудио-, видео-, електронни, дигитални, нано книги, мултимедийни, кросмедийни и трансмедийни книги и др.), реабилитацията на древни практики в изкуството на книгата и четенето и прогнозните версии за „книга на бъдещето”.
 
Идеята на изданието е да утвърждава и разгръща научната и научноприложната употреба на понятието „книгата – медия” (book as media) и генеалогично правилния й медиен статус, което според авторката ще гарантира на професионалистите печелившо поведение в т.нар. борба за читателя в „икономиката на вниманието” и ще успокои острите социални дебати и негативни прогнози относно бъдещето на книгата и четенето.
 
Потребителският кръг на монографията „Книгата като медиябързо се уплътнява. Само за два месеца от появата й книгата се разпространи сред студентите и докторантите в десетки книговедски, информационни и комуникационни специалности от българските висши училища, сред изследователите и експертите в областта на книгата, четенето, библиотеките, медиите, публичните комуникации, сред професионалните читатели и неизкушените от служебни задължения аналитици на книгите.
 
И накрая един особено важен факт. „Книгата като медиясе появи в края на 2012 г. като издателска иновация за България. Иновативността на изданието е в три аспекта. Това е първата научна книга с видеотрейлър, със собствен уебсайт с разширено съдържание и с QR код, отпечатан на корицата. Чрез сканиране на QR кодасъс смартфон моментално се отваря уебсайтът на книгата, където откриваме богата и допълнителна иформация за нея.
 
 
*Цветкова, Милена. Книгата като медия. Рец. Хр. Кафтанджиев, Орлин Спасов; Науч. консултант Александър Омарчевски. София: Enthusiast Libris, 2012. 600 с.ISBN 978-954-2958-68-0
 
 

Видеотрейлър на книгата (субтитри на английски език):

 

Book Trailer - Книгата като медия / The Book as Media
YouTube, 12.12.2012, 2:18 мин.
 
 

Уебсайт на книгата:

 

Книгата като медия. 19.12.2012
 

 
 
 
Цитат-формат (SuggestedBibliographicCitation):
 
Стойков, Любомир. Фундаментален труд за книгата и издателска иновация за България// Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2013, №15. Available from: [ www.media-journal.info ]
 

 

дата на публикуване: 07.03.2013, Четвъртък, 10:52
прочетена: 8667 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: