Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Отзиви

Принтирай E-mail

Българската медийна наука: 1990 – 2022

Брой 52 / Октомври 2022 г.
Медии и обществени комуникации

Резюме:

На 19 декември 2022 г. в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация бе представен юбилейният 30-и том на Годишника на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, който публикува един важен труд - „Медии и комуникации. Научна библиография 1990–2022“ *. Този труд е истински библиографски капитал, маркиращ най-важните и влиятелни публикации в българската медийна наука, журналистиката и комуникациите през 32-годишния период на преход към демократично общество и медиен плурализъм. Респект към авторитетния екип, подготвил сборника, и специални адмирации към авторката доц. д-р Милена Цветкова. 

Summary:

Премиерата на сборника беше открита от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова, която подчерта в словото си, че в навечерието на светите дни на Рождеството можем да се съберем, за да отбележим и отпразнуваме появата на една книга, която е от голямо значение за науката, образованието, за развитието на медийните изследвания през последните 30 години.

 

 
Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ "Св. Климент Охридски" произнася слово в началото на премиерата на библиографията. 
 
Изданието е съставено от доц. д-р Милена Цветкова и се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката от конкурса „Българска научна периодика – 2022 г.“ и с голямото съдействие на Университетското издателство и неговия директор проф. Валери Стефанов. Проф. Вълканова напомни, че научната библиография се издава по повод на една голяма годишнина на ФЖМК, на Софийския университет и на университетското образование в България – 70-ата годишнина от началото на висшето образование по журналистика в България. И настоящият том, и всички научни и образователни форуми, организирани през учебната 2022/2023 година, са посветени на тази важна годишнина за българската професионална, научна и академична общност.
Стотици са учените, които със своите изследвания, монографии, статии и учебници развиват академичното поле на комуникациите, журналистиката и медиите, в полза на студентите, докторантите и младите преподаватели, но и на професионалната колегия – журналисти, редактори, издатели, мениджъри в комуникациите, каза проф. Вълканова. „70 години на образователното и научно поле на специалността Журналистика е значителна традиция за ФЖМК, за образованието по медии и комуникации, за професионалната общност в цялата страна. Годишнина, който ни кара да осмисляме постиженията и предизвикателствата, да търсим нови перспективи в изследванията и образователните дейности“, отбеляза проф. Вълканова, и допълни, че се отбелязва 70-годишнината на специалността „Журналистика“ с академично достойнство чрез настоящата солидна библиография, чрез международната конференция „Комуникацията и медиите на ХХI век: образователни и професионални предизвикателства“ с широко участие на чуждестранни учени и със солидни академични и медийни партньори, чрез юбилейния теоретичен и образователен форум на тема „Образователната парадигма на 21-ви век: предизвикателства пред подготовката на бъдещите комуникационни специалисти“, чрез десетки други инициативи и програми. 
 
 
 
На премиерата на сборника присъстваха много университетски преподаватели, медийни изследователи, журналисти, докторанти и студенти. 
 
 „Настоящото издание „Медии и комуникации: Научна библиография 1990-2022” събира и систематизира натрупаното в научната област и представлява първата тематична библиография на научни публикации на университетските преподаватели и изследователи в България по специфични теми – комуникация, медии, журналистика, връзки с обществеността и публикуване“, каза още проф. Вълканова и подчерта, че за първи път, благодарение на професионализма и огромните усилия на автора и съставител на библиографията – доц. д-р Милена Цветкова, е очертан периметърът на научната база за обучение на журналисти и други медийни и комуникационни професии в България от началото на демокрацията през 1990 г. до 2022 г. Резултатът е забележителен – библиографията демонстрира ясно, как се развива академичната колегия в научно и изследователско отношение и то за значителен период – на практика за всички изминали 32 години след промяната.
Проф. Вълканова посочи, че не става дума единствено за ФЖМК и неговия принос – наистина, той е централен и много значим, около него са фокусирани основните научни събития, публикации, приносни за теорията и практиките трудове, но библиографията улавя нещо повече: как като цяло се развива университетското образование по журналистика и масова комуникация в България през трудовете на преподаватели и учени от 10 висши училища. Така настоящият том регистрира целия принос на преподавателската и изследователската колегия в страната към науката и практиките, цялата публикационна енергия, осигурила учебния процес със световно съизмерими авторски трудове в полето на медиите, комуникацията, публикационните изследвания, обществената комуникация, комуникационния мениджмънт.
В предметния индекс са регистрирани 6480 библиографски единици, от които 5917 са на кирилица, 563 са на латиница.
Солидната библиографска колекция стъпва на сериозни натрупвания на научната общност през този повече от 30-годишен период:
Общият брой на сборниците е 579 (542 на кирилица, 37 на латиница).
Общият брой на монографиите е 1225 (1196 на кирилица, 29 на латиница).
Общият брой на студиите и статиите е 4676 (4179 на кирилица, 497 на латиница).
Общият брой на авторите е 2629 (2372 на кирилица, 257 на латиница).
Общият брой на периодичните издания, в които са публикувани научни трудове в областта, е 394 (282 на кирилица, 112 на латиница).
Общият брой на предметните рубрики (предметни термини) в съдържателния обхват на библиографията е 2245 (1806 на кирилица, 439 на латиница).
В резултат на приложения библиографски подход вече разполагаме с представителен фонд от публикации на българската наука за медиите и комуникациите.
„Не се съмнявам, че изданието „Медии и комуникации: Научна библиография 1990–2022” ще бъде функционално и полезно като основен научноспомагателен източник на образованието и бъдещите изследвания по история, теория и методология на комуникациите и медиите, на журналистиката, пъблик рилейшънс, издателската дейност и др. и задължителните за това библиометрични анализи. Имаме удоволствието да представим тази репрезентативна за научната общност библиография в 30-ия том на Годишника на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ – Факултет по журналистика и масова комуникация“, каза проф. Вълканова.
Със своята 117-годишна история Годишникът на Софийския университет е най-дълготрайното периодично издание в България, съществуващо и до днес. През годините поредиците се обогатяват и допълват с томовете на факултетите и департаментите. Престижно за българското книгоиздаване и академична традиция, списанието успява да съхрани своя институционален авторитет и да защити позициите си в полето на науката, като през последните десетилетия търси аудитория и видимост извън страната.
По думите на проф. Вълканова, посредством Университетската библиотека настоящото издание ще бъде разпространено към над сто университета по света. Чрез поредицата на Годишника то вече е включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД, а чрез индексиращите системи настоящата Библиография ще достигне до по-широк кръг читатели, вече е достъпна онлайн в специален раздел на сайта на ФЖМК и е интерактивна – с връзки към издания и автори, с това е функционална за изследователите.
В заключение проф. Веселина Вълканова каза: „Поздравявам цялата колегия, посветена на обучението и изследванията в областта на журналистиката и медиите с юбилея на специалността „Журналистика“ и с това чудесно издание!“
За значимостта на изданието за хуманитаристиката и за иследователската дейност на Софийския университет говори проф. д.ф.н. Валери Стефанов, директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и един от научните редактори на Библиографията. Той изтъкна важността да се издават такъв тип трудове, сподели опита си от последните години и увери присъстващите на събитието, че университетските книги се четат и продават.
Д-р Петър Величков, редактор в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и библиографски редактор на Библиографията разказа за огромната работа на екипа по създаването на тома и изтъкна, че той утвърждава и развива високите стандарти на българската библиография, заложени от проф. Тодор Боров, които не винаги се зачитат от съвременните изследователи.
 
 
 
Авторката-съставителка на библиографията доц. д-р Милена Цветкова произнася слово по време на премиерата.
 
Авторката-съставителка на библиографията доц. д-р Милена Цветкова се спря на значението на библиографията в съвременната цифрова епоха и при създаването на научните бази данни, както и на проблемите и предизвикателствата при обхващането и регистрирането на такъв голям период и огромен брой несистематизирани досега публикации от една широка тематична област. Тя очерта периметъра на Научната библиография, а именно - научните трудове в комуникационната и медийната наука в България от началото на демокрацията през 1990 г. до настоящата 2022 г.
Целта на настоящото издание е да улесни процеса на осмисляне на постигнатото от българските учени в посттоталитарния период като резюмира научната им продукция по проблемите на медиите и комуникациите през последните 32 години.
На финала на своето представяне доц. Цветкова сподели за дисеминацията и индексирането на научната библиография в платформи и репозиториуми като Научния портал на Софийския университет (Research at Sofia University), OpenAIRe - научната система към Европейската комисия, свързана с „Европейския облак за отворена наука” (European Open Science Cloud), Zenodo – научният репозиториум на CERN, Open Library, Internet Archive, Hal, SSRN – научната платформа на ELSEVIER (Scopus).
За по-малко от месец сборника „Медии и комуникации. Научна библиография 1990-2022 г. 70 години висше образование по журналистика в България“ е прегледан и свален стотици пъти по света.
Думата взе и проф. д-р Лилия Райчева, която разгледа значимостта на Библиографията в контекста на развитието на медийната наука у нас в по-голям исторически период и заяви, че тя представлява фактически „втори том“, а първият - за годините преди 1990, предстои да се напише. Доц. Цветкова сподели, че смята да продължи библиографските си изследвания именно в тази насока.
Проф. д-р Маргарита Пешева изтъкна, че този том показва нагледно европейското равнище на науката за обществените комуникации и медиите в България и може да послужи за основа на бъдещите проучвания за трансформациите на езика на медийните изследвания паралелно с обществените конфликти и промени през десетилетията на посткомунистическия преход.
 
 
 
Авторката-съставителка на библиографията доц. д-р Милена Цветкова дава автографи на своите колеги и почитатели.
 
 
Проф. д.ф.н. Валери Стефанов - директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Веселина Вълканова - декан на ФЖМК и проф. д.н. Любомир Стойков - гл.редактор на сп. "Медии и обществени комуникации".
 
  
Проф. д-р Веселина Вълканова - декан на ФЖМК при СУ "Св. Климент Охридски" и проф. д.н. Любомир Стойков - гл.редактор на сп. "Медии и обществени комуникации".
 
На премиерата на сборника бяха много университетски преподаватели, медийни изследователи, докторанти и студенти, сред които проф. д.ф.н. Милко Петров, проф. д.н. Любомир Стойков, проф. д.н. Добринка Пейчева, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев, проф. д-р Ефрем Ефремов, проф. д-р Луливера Кръстева, проф. д-р Николай Михайлов, доц. д-р Мила Серафимова, доц. д-р Симеон Василев и др. Всички присъстващи получиха екземпляри от изданието, което е достъпно и онлайн, във вид, удобен за търсене и проучвания, в специален раздел на сайта на ФЖМК .
 
___________
 
* Медии и комуникации: Научна библиография 1990 – 2022 г.: 70 години висше образование по журналистика в България: Т. 30, Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация. Милена Цветкова (авт.-състав.), Веселина Вълканова, Валери Стефанов (науч. ред.), Петър Величков (библиогр. ред.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, 640 с., ISSN 1311-4883.
 
Информацията е от собствени и чужди източници - бел. ред. 
 

 

дата на публикуване: 25.12.2022, Неделя, 18:18
прочетена: 2601 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: