Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

СУ Андреана Ефтимова

СУ  Андреана Ефтимова
Андреана Ефтимова преподава в Софийския университет, където в два негови факултета e завършила специалностите Българска филология и Журналистика. С тези два факултета – Факултета по славянски филологии и Факултета по журналистика и масова комуникация – е свързано академичното и научното ѝ развитие. Понастоящем ѝ е присъдена научната степен доктор на науките (през 2016 г.) и заема академичната длъжност професор по медиен език и стил (от 2018 г.) във Факултета по журналистика и масова комуникация. Заместник-декан е по научноизследователската дейност и докторантските програми в същия факултет. Ръководител е на магистърската програма „Традиционно и дигитално публикуване“ във ФЖМК.
Автор е на 7 монографии – „Невербалната комуникация в телевизията“ (2002), „Ефективната невербална комуникация“ (2008), „Винаги малко повече: наречия за количество и време в ОБЕЧ“ (2010), „Невербалната комуникация: медии и медиатори” (2011), „Есето в академичната и журналистическата практика” (2011), „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ (2016), „Регистри в журналистическия дискурс“ (2018), както и на учебника „Медиен език и стил: теория и съвременни практики“ (2014).                                                    Основател и главен редактор е на сп. „Медии и език“ (индексирано научно издание на ФЖМК). Член е на редакционните колегии на Годишника на ФЖМК, сп. „Научный диалог“ (Екатеринбург, Русия, реферирано в Web of Science), сп. „Zeszyty Prasoznawcze“ (Media Research Issues: рецензирано научно издание на Изследователски център на пресата, Факултет по мениджмънт и социална комуникация, Ягелонски университет в Краков, Полша), сп. „Newmedia21.eu“ (Медиите на 21. Век: електронно индексирано научно издание на ФЖМК). Интересите ѝ са в областта на медиалингвистиката, медиастилистиката, социолингвистиката, психолингвистиката, текстолингвистиката, семиотиката.

Публикации:

Принтирай E-mail