Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Михаил Мирчев

УНСС Михаил Мирчев

Контакти:
02/ 870 55 54; 0888 126 813
mihailmirchev@yahoo.com
www.assa-m.com
Академичен
статус:
доктор на социологическите науки (2009)
доцент по социология (2000)
Институционален
статус:
  • УНСС, катедра „Икономическа социология”
  • Агенция „АССА-М”, научен ръководител
Членство в
професионални
институции:
  • Българска Социологическа Асоциация, член на борда (2009- );
  • Международна Социологическа Асоциация, ИК „Социална стратификация и     мобилност”;
  • Съюз на Българските Журналисти.
Научни интереси:
  • социална стратификация и мобилност, теория на дейността, обществена     активност и иновации, икономически активно и неактивно население;
  • възпроизводство на населението, социология и демография на     семейството, социализация на младежта и децата;
  • теоретични изследвания по социално управление, политически и властови     структури, политически маркетинг, публична комуникация и обществено     мнение;
  • емпирични изследвания на жизнения стандарт, икономическата активност,     покупателна способност, икономически мотиви за емиграция, източници на     доходи и форми на спестявания;
  • емпирични изследвания на политическите институции и начини на     функционирането им, формиране и реализация на лидерските групи;
  • eлекторални изследвания и прогнози, мониторинг на формиране и изява на     политическа ориентация и за избор при гласуване; провеждане на изборни     кампании.
Основни
публикации:
Монографии:
  • Мирчев M. (2009) Социална динамика и цивилизационно разслояване.     Възпроизводство на населението, човешкия капитал и трудовите     ресурси в България. ИК „М-8-М”, София, 2009, стр. 560.
  • Mirchev, M. (2007). Youth in the Context of Radical Social Transformation. In: A     Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe.     Unidea UniCredit Fiundation, Ed. Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A.,     Milano, Italy, 2007. Pp. 25-126. (Тази книга е издадена и на български език от     Унив. Изд. „Св. Климент Охридски”).
  • Мирчев M. (2007) Текстове 2. Покана за социология. (предишни издания     през 2005 и 2003) 2-ро допълнено издание. ИК „М-8-М”, София, 2007, стр.     672.

Студии и доклади:
  • Mirchev М. (2010) Post-socialist Bulgaria: The dramatic transition from etatist’     to liberalist’ social structure. In: Sociological Problems, XVII ISA World     Congress, Special Issue 2010.
  • Мирчев М. (2010) Обществото като система: производителният     принцип. В: сб. „Социологията – от емпирията към теорията”,     Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010, стр. 84-109.
  • Мирчев М. (2009) Българската социология в спиралата на     общественото развитие: предизвикателствата пред социологията     като публична наука. Доклад пред XII конгрес на БСА (14 ноември 2009 г.).     Интернет публикация: www.bsa-bg.org, Ноември 2009.

Публикации:

Принтирай E-mail