Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Общество

Принтирай E-mail

Роботизация и нови технологии в общественото здравеопазване

Брой 49 / Октомври 2021 г.
Медии и обществени комуникации

Д-р Роксандра Памукова-Майкълсън, дм

Резюме:

Въпросите за бъдещето на здравните системи стават все по-актуални за здравните мениджъри, които често се налага да работят с ограничени ресурси в обстановка на повишаващи се обществени очаквания. Пандемията от COVID-19 задълбочи кризите в обществото, икономиката и здравеопазването. Какви иновативни подходи са практични и приложими за разрешаването им? До каква степен роботизацията и новите технологии могат да преодолеят сегашните и бъдещи проблеми?
Целта на настоящата статия е да се анализират силните и слабите страни, новите възможности, потенциалните проблеми при прилагането на съвременните технологии и роботизацията.

Ключови думи: роботизация, здравен мениджмънт, криза в здравеопазването, иновации в здравеопазването, нови технологии, съкращаване на разходите.

Summary:

  

Robotics And New Technologies in Public Healthcare
 
Dr. Roksandra Pamukoff-Michelson, DM
 
The questions about the future of public healthcare become relevant for health managers, who often have to work with inadequate financial resources in an environment of increasing expectations from society. The Covid-19 pandemic contributed todeepening the healthcare, economic and social crises. Which innovative solutions might be prudent? To what extent could robotisation and technology solve present and future problems? The purpose of the current article is to analyse strengths, weaknesses, opportunities, and threats of new technologies and robotisation.
 
Key words: robotics, public health management, public health crisis, healthcare innovation, cost saving, robotics SWOT, unmanned healthcare services.
 

 Увод

Здравната криза, предизвикана от вируса на COVID-19,подчерта проблемите на здравеопазването. Възниква недостиг на достатъчно висококвалифицирани и мотивирани кадри. В различна степен тези проблеми се наблюдават в повечето държави по света и в Европейския съюз. Според доклад на ОЕCD пандемията, предизвикана от COVID-19, показакак слабостите в здравните системи могат да предизвикат тежки последици за здравето на населението, икономическия прогрес, доверието в правителствата и социалните системи [1].
Същевременно, според демографски прогнози от Кеймбриджкия университет и института „Макс Планк“ в Германия, момиченце, родено сега, има 50% шанс да доживее до 100 години и да стане свидетел на събития през XXII в.Здравеопазването на нито една държава не може да устои на комбинацията от хронични незаразни заболявания (ХНЗ), силно зависими от поведенческите фактори, плюс застаряващото население. Това е историческо ново явление и има сериозни рискове и индикации, че досега предложените реформи няма да успеят да се справят с предизвикателството [2].
В този контекст въпросът за навлизането на роботите в общественото здравеопазване през следващите години придобива актуалност за разрешаването на някои от възникналите сериозни проблеми. Какви са ползите и какви са евентуалните рискове?
 
Цел, задачи и методи на проучването
Целта на настоящaта публикация е да се анализират процесите на роботизация в здравеопазването в глобален план, да се поставят в контекста на съвременните процеси в България, за да се откроят основни тенденции. Използват се методи като анализ и синтез на научната литература,SWOT анализи, допринасящи за цялостно изследване на проблема. Целта е да се откроят някои основни тенденции и съвременни противоречия, които ще имат значим принос за бъдещето на модерното здравеопазване в ЕС и България.
 
1. Как роботизацията може да допринесе за разрешаване на кризата в здравеопазването и какви са слабите страни на тези технологии?
Според агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ FDA, системите за домашна здравна грижа вече са „най-бързо развиващият се сегмент от индустрията на медицински изделия и оборудване. Представете си домашно CAT сканиране и терапевтични процедури в уединението на Вашия собствен уютен дом“, пише The New York Times Magazine [3].
Вече много домакинства използват роботозирани прахосмукачки и други домакински уреди. Технологиите ежегодно стават все по-ефективни и достъпни. Можем да предположим, че през 2025 година в някои домове ще бъдат закупени роботизирани здравни асистенти, подпомагащи грижата за членовете на семействата.
Серийно произвеждани дезинфектиращи роботи се придвижват автономно до стаис напуснали пациенти и покриват помещението с ултравиолетови лъчи за кратък период, извършвайки пълна дезинфекция срещу антибиотично резистентни бактерии и вируси [4].В Япония са внедрени роботи-медицински сестри [5]. По-широкото им възприемане ще облекчи острия недостиг на този тип персонал в световен мащаб и ще освободи времето им, заето в администрация и документация, измерване и наблюдение на състоянието на пациента, повдигане и преместване на болни, легла и др. Роботизираната диагностика вече съперничи на опитни специалисти и в съвсем близко бъдеще роботите ще станат първото ниво на диагностициране в здравните заведения.
Роботизацията в здравеопазването вече е факт. Към днешна дата две болници в Белгия имат робо-рецепционисти и асистенти от вида Pepper, които са високи по 1,20 м. 

 

 

Сн. 1. Робо-асистент тип Pepper (Wikimedia)

 

Робо-хирургията, чиято ера започна с използването на системата DaVinci, напредва всяка година и стремежът на високотехнологичните компании е да направят тези машини все по-автономни. Дистанционно управляеми микророботи и поглъщаеми капсули-роботи ще променят изцяло ендоскопските процедури, прилагани в момента [6].
 
 
Сн. 2. Роботизирана хирургия (Wikimedia)
 
Интересна публикация от 2019 г., посветена на роботизираното здравеопазване в изданието Medical Xpress в САЩ, информира пациентите, че роботизираното здравеопазване навлиза в болниците им: “Ако живеете в голям град като Сан Франциско, Чикаго или Ню Йорк и се нуждаете от здравни грижи, може да срещнете медицински роботи в болниците... Най-важното е да бъдете сигурни, че получавате възможно най-висококачествено здравеопазване и да се уверете, че разбирате всички рискове - роботизирани и други” [7]. 
Въвеждането на автоматизация и роботизация в здравеопазването има множество ползи и създава нови възможности. То ще доведе до по-добро обслужване на пациентите след освобождаване на персонала от трудоемки повтаряеми задачи [8]. Ще спести и от времето на най-изтъкнатите специалисти, така че те да могат да предлагат дистанционно обслужване и в други градове на страната [9]. Въвеждането на новите технологии, поради своя характер, ще доведе до намаляване на кражбите на имущество и консумативи [10]. Рязко ще се разшири кръга от медицински услуги за пациентите в рамките на собствения им дом, а това ще намали натиска върху болничната система.
 
 
Сн. 3. Роботизиранa помощ (Wikimedia)
 
Естествено, новите технологии не са без рискове. Напримерпри роботите, които асистират при хирургични операции съществуват проблеми в настоящия момент. Агенцията за контрол на храните и лекарствата в САЩ (FDA) проучва сигнали за неуспехи и неизправности в роботизираната хирургия. Едно изследване установи, че при около 3% от операциите между 2005 г. и 2014 г. е имало някакъв проблем[11], а от тях 21% са свързани с различни аварии при роботите [12].
Други слаби страни на технологията са нуждата от интеграция на множество компоненти в работата и управлението на здравното заведение, все още високата първоначална цена и спорната надеждност на роботите при дълга интензивна експлоатация [13]. Роботизираните системи към момента не са напълно автономни, а технологията на изкуствения интелект - ключов компонент в роботиката, все още не е на нужното ниво за практическо приложение, въпреки оптимистичните публикации в медиите. Възможностите за производство на нефабрични роботи е силно ограничено.
 
2. Къде са силните страни на тези технологии и какви възможни проблеми могат да възникнат при тяхното внедряване в българското здравеопазване?
Първият положителен ефект е, че ще се увеличи капацитетът на съществуващите болници да предлагат медицински услуги, ще се увеличи и скоростта на обслужване. Ще се избягват грешки вследствие на преумора от преработения хронично недостатъчен персонал. Ще се повиши ефикасността на управлението на болничните заведения. Също така, ще се опростят и оптимизират процесите в здравните заведения като част от процеса на въвеждане на роботизация. Ще се намалят заразите с вирусите на SARS, EMRS и други смъртносни инфекции поради подобрено почистване и дезинфекция, ще се редуцират потенциалните рискове за здравето на здравните работници. И накрая, но не на последно място, след първоначалната инсталация, тези технологии ще намалят значително оперативните разходи на здравните заведения [14].
Нужно е обаче и реалистично да се преценят възможните проблеми при въвеждането на роботизация. Процесът ще изисква още по-голямо електронизиране на личните медицински данни и приемането от страна на пациентите на риска те да бъдат откраднати или публикувани публично. Ще се получи и една непреднамерена социална дискриминация - дълго време само жителите на големите заможни градове ще имат достъп до тези технологии. Ако поддръжката на системите се извършва дистанционно, е въпрос само на време хакери да пробият защитата, а това може да се окаже животозастрашяващо в една болница. Не на последно място, може да се очаква съпротива срещу внедряването на новите технологии от страна на медицинския персонал.
 
Заключение
Роботизацията в болниците не е сценарий от футуристичен филм, а вече е факт. Новите технологии ще подпомогнат системите за здравеопазване, но съществуват някои съществени рискове. Роботите, прилагащи терапевтични процедури, следва да се въвеждат в употреба след обучение, съответстващо това на медицинските лица, както и след изпитвания подобно на изследванията провеждани при новите лекарствени средства, за да се избегнат сериозни рискове за здравето на пациентите.
 
Бележки:
[1] ОЕCD. The impact of COVID-19 on health and health systems. https://www.oecd.org/health/covid-19.htm (Retrieved: 20/09/21).
[2] Toffler, Alvin, Toffler, Heidi. Revolutionary Wealth. Alfred A. Knoff, New York, 2006, p. 160-167.
[3] Toffler, Alvin, Toffler, Heidi. Revolutionary Wealth. Alfred A. Knoff, New York, 2006, p. 160-167.
[4] Heater, Brian. UBTech launches UV light disinfecting robots, 11.01.2021, https://techcrunch.com/2021/01/11/ubtech-launches-a-series-of-uv-lighting-disinfecting-robots/?guccounter=1 (Retrieved: 01/11/21).
[5] Awakening Health Team. The Grace Insider Review Program, The World’s Foremost Robotic Nursing Assistant will Transform the Senior Care Market in 2022. https://awakening.health/insider/?utm_source=DesignTAXI&utm_medium=DesignTAXI&utm_term=DesignTAXI&utm_content=Design
TAXI&utm_campaign=DesignTAXI(Retrieved: 19.11.2021).
[6] Donovan, Alexander. 15 Medical Robots That Are Changing the World. Interesting Engineering, 03.11.2020, https://interestingengineering.com/15-medical-robots-that-are-changing-the-world (Retrieved: 03/11/21).
[7] Milner, Mattie. Robotic health care is coming to a hospital near you. Medical Xpress, 07.05.2019, https://medicalxpress.com/news/2019-05-robotic-health-hospital.html (Retrieved: 10/11/21).
[8] Cooney, Christy. Coronavirus hospital ward staffed by robots opens in Wuhan to protect medics. NY Post and the Sun, 10.03.20, https://nypost.com/2020/03/10/coronavirus-hospital-ward-staffed-by-robots-opens-in-wuhan-to-protect-medics/ (Retrieved: 10/11/21).
[9] Stevens, B. Amazon offers its on-demand virtual healthcare service to other businesses in major healthcare push. Charged Retail Tech News, 18.03.2021, https://www.chargedretail.co.uk/2021/03/18/amazon-offer-its-virtual-healthcare-service-to-other-businesses-in-major-healthcare-push/ (Retrieved: 12/11/21).
[10] Sashin, Daphne. How Stanford Hospital became ‘an Internet of things hospital of the first order’. Scope Blog - Stanford University, 13.01.2020, https://scopeblog.stanford.edu/2020/01/13/how-stanford-hospital-became-an-internet-of-things-hospital-of-the-first-order/ (Retrieved: 15/11/21).
[11] Milner, Mattie. Robotic health care is coming to a hospital near you. Medical Xpress, 07.05.2019, https://medicalxpress.com/news/2019-05-robotic-health-hospital.html (Retrieved: 10/11/21).
[12] Памукова – Майкълсън, Роксандра, Визева, Мая. Третата вълна и тенденции за бъдещето на общественото здраве. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, том 19, 2019, София, с. 270—274.
[13] Tractica. Global Robotics Revenue to Reach $248.5 Billion by 2025, as the Market for Non-Industrial Robots Maintains Strong Growth, According to Tractica, 06.09.2019, Business Wire, https://www.businesswire.com/news/home/20190906005057/en/Global-Robotics-Revenue-Reach-248.5-Billion-2025/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-aC45ZVAsfQfjy4iJM4P87A1-eIfwn0x0eiSlv8DaAkIg_EfkFOaNgL2PG4SPbr1kg_A2CGL-EyAtYNbtACnGnJ51YlY7W-9mzj-PuJxyuYnS-XfqwrefcF50_QVKGoICg== (Retrieved: 19/11/21).
[14] Tanzi Alexandre. Rise of the Robots Speeds Up in Pandemic with U.S. Labor Scarce, 06.11.2021, Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-06/rise-of-the-robots-speeds-up-in-pandemic-with-u-s-labor-scarce (Retrieved: 10/11/21).
 
Библиография:
Памукова–Майкълсън, Роксандра, Визева, Мая. Третата вълна и тенденции за бъдещето на общественото здраве. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, том 19, 2019, София.  
Awakening Health Team. The Grace Insider Review Program, The World’s Foremost Robotic Nursing Assistant will Transform the Senior Care Market in 2022. https://awakening.health/insider/?utm_source=DesignTAXI&utm_medium=DesignTAXI&utm_term=DesignTAXI&utm_content=Design
TAXI&utm_campaign=DesignTAXI (Retrieved: 19.11.2021).
Cooney, Christy. Coronavirus hospital ward staffed by robots opens in Wuhan to protect medics, 10.03.20, NY Post and the Sun, https://nypost.com/2020/03/10/coronavirus-hospital-ward-staffed-by-robots-opens-in-wuhan-to-protect-medics/ (Retrieved: 10/11/21).
Donovan, Alexander.15 Medical Robots That Are Changing the World. Interesting Engineering, 03.11.2020, https://interestingengineering.com/15-medical-robots-that-are-changing-the-world  (Retrieved: 03/11/21).
Heater, Brian. UBTech launches UV light disinfecting robots, 11.01.2021, https://techcrunch.com/2021/01/11/ubtech-launches-a-series-of-uv-lighting-disinfecting-robots/?guccounter=1 (Retrieved: 01/11/21).
Hemsworth, Michael. CVS Pharmacy is Testing Autonomous Prescription Delivery with Nuro, The Trend Hunter, https://www.trendhunter.com/trends/autonomous-prescription-delivery, 30.05.2020, (Retrieved: 01/11/21).
Hemsworth, Michael.The Versius Surgical Robotic System Seamlessly Supports Surgeons, The Trend Hunter, 07.09.2018, https://www.trendhunter.com/trends/versius-surgical-robotic-system  (Retrieved: 01/11/21).
McQuarrie, Laura. Dadawan Employs Robots to Carry Food and Drinks to Diners, The Trend Hunter, 05.06.2020, https://www.trendhunter.com/trends/robot-servers(Retrieved: 01/11/21).
Milner, Мattie. Robotic health care is coming to a hospital near you, Medical Xpress, 07.05.2019, https://medicalxpress.com/news/2019-05-robotic-health-hospital.html(Retrieved: 10/11/21).
ОЕCD. The impact of COVID-19 on health and health systems. https://www.oecd.org/health/covid-19.htm (Retrieved: 20/09/21).
Sashin, Daphne. How Stanford Hospital became ‘an Internet of things hospital of the first order’. 13.01.2020, Scope Blog- Stanford University, https://scopeblog.stanford.edu/2020/01/13/how-stanford-hospital-became-an-internet-of-things-hospital-of-the-first-order/ (Retrieved 15/11/21).
Stevens, Ben. Amazon offers its on-demand virtual healthcare service to other businesses in major healthcare push. Charged Retail Tech News, 18.03.2021, https://www.chargedretail.co.uk/2021/03/18/amazon-offer-its-virtual-healthcare-service-to-other-businesses-in-major-healthcare-push/ (Retrieved: 12/11/21).
Tanzi, Alexandre. Rise of the Robots Speeds Up in Pandemic With U.S. Labor Scarce, Bloomberg, 06.11.2021, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-06/rise-of-the-robots-speeds-up-in-pandemic-with-u-s-labor-scarce(Retrieved: 10/11/21).
Toffler, Alvin, Toffler, Heidi. Revolutionary Wealth, Alfred A. Knoff, New York, 2006.
Tractica. Global Robotics Revenue to Reach $248.5 Billion by 2025, as the Market for Non-Industrial Robots Maintains Strong Growth, According to Tractica, Business Wire, 06.09.2019, https://www.businesswire.com/news/home/20190906005057/en/Global-Robotics-Revenue-Reach-248.5-Billion-2025/?feedref=JjAwJuNHiystnCoBq_hl-aC45ZVAsfQfjy4iJM4P87A1-eIfwn0x0eiSlv8DaAkIg_EfkFOaNgL2PG4SPbr1kg_A2CGL-EyAtYNbtACnGnJ51YlY7W-9mzj-PuJxyuYnS-XfqwrefcF50_QVKGoICg==  (Retrieved 19/11/21).
 
Цитат формат (Suggested Bibliographic Citation):
 
Памукова-Майкълсън, Роксандра. Роботизация и нови технологии в общественото здравеопазване. В: Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация, 2021, № 49. ISSN 1313-9908. Available from: https://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=436
 

 

 
 

 

 

дата на публикуване: 08.12.2021, Сряда, 07:47
прочетена: 2393 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: